Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

The first Kick-off meeting was held within the Green ICT Development - GIVE project

 

 

GIVE_kick_off_2

Within the Green Ict deVElopment (GIVE) project the first Kick-off meeting was held on January 24-25 in Grand Hotel, Sofia, Bulgaria. MASIT is part of the GIVE project consortium together with 8 associations from the region, coordinated by the Bulgarian ICT cluster as the leading partner of the project. The list of the partners is the following: Bulgarian ICT Cluster (Bulgaria); Albanian IT Association - AITA (Albania); Automobile Cluster Serbia (Serbia); Bulgarian Automotive Cluster (Bulgaria); Cluj IT Cluster (Romania); Macedonian ICT Chamber of Commerce - MASIT (Macedonia); ICT cluster of Central Serbia (Serbia); Green and Smart Technology Cluster (Latvia).


 GIVE_kick_off

Green Ict deVElopment (GIVE) general project objective is to build up strategic cluster partnership in the field of smart green technologies among the three vital industries - automotive, renewable energy and ICT. The parthership in the GIVE project will strive for:

● creation of new value chain and favorable framework for establishing a sustainable cross-industry strategic cluster partnership(GIVE) in the field of green smart technologies focusing on automotive and transport sectors.

● building common knowledge base for internationalization and marketing for cluster managers and SMEs members and establishment of strong links among GIVE partners and SMEs members.

● building up sustainable strategic cluster partnership based on development of GIVE internationalization strategy and implementation roadmap.

● promotion of a GIVE strategic cluster partnership on a European, regional and national level in order to extend the partnership in different regions and industries and to create links to other ESCPs. The project has started in December 2017 but the official kick off will be on 24-25 January 2018, hosted by the ICT Cluster.


If you are interested in more information related to the GIVE project, please follow us on the following social networks:


Facebook page:

www.facebook.com/greenictdevelopment/

LinkedIn group:

https://www.linkedin.com/groups/12083393

GIVE_kick_off_3

Генералната цел на проектот "Green Ict deVElopment (GIVE)" е да се изгради стратешко партнерство во областа на паметните еко технологии меѓу трите значајни индустрии: автомобилската индустрија, обновливата енергија и ИКТ. Партнерството во проектот ќе се стреми кон:

создавање на нов синџир на вредности и поволна рамка за воспоставување на одржливо партнерство помеѓу партнерските стратешко партнерство (GIVE) во областа на зелените паметни технологии фокусирани на автомобилскиот и транспортниот сектор.

градење заедничка база на знаење за интернационализација и маркетинг за менаџери на кластери и членови на малите и средни претпријатија и воспоставување на силни врски меѓу партнерите на GIVE и малите и средните претпријатија.

градење на одржливо стратешко партнерско партнерство врз основа на развој на стратегијата за интернационализација на GIVE и план за имплементација.

промоција на стратешко партнерско партнерство на европско, регионално и национално ниво, со цел да се прошири партнерството во различни региони и индустрии и да се создадат врски со други стратешко партнерство на кластери во рамки на Европската Комисија.

Доколку сте заинтересирани за повеќе информации поврзани со проектот GIVE, ве молиме следете не и на социјалните мрежи:

Facebook страна:

www.facebook.com/greenictdevelopment/
LinkedIn група:

https://www.linkedin.com/groups/12083393

PATRON MEMBER

logo_1

 

Supporters

Vip-MASIT-200x135px

neotel

 

 

Contact Information

ICT Chamber of Commerce - MASIT
St. "Kosta Veselinov“ no.6, entrance 1, floor 1
1000 Skopje, Macedonia
tel. 389 75 280 507; 389 78 296 487
e-mail: contact@masit.org.mk

Networking

 color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48