Тела
на МАСИТ
Собрание
Собранието на Комората е највисок орган и него го сочинуваат сите членови. Членовите на Комората МАСИТ за заедничките работи одлучуваат на Собрание на Комората МАСИТ кое седница одржува еднаш годишно во месец Март.
Анета Антова Пешева
Претседател на Собрание на МАСИТ
Управен одбор
Управниот Одбор на Комората е нејзин орган на управување кој за својата работа му одговара на Собранието на Комората МАСИТ. Оперативното управување, работење и донесување на одлуки во име на МАСИТ, освен оние кои се останати во надлежност на Собранието, како делегирано право ги врши Управниот Одбор избран од Собранието.
Членови:
Илија Господинов
Ендава, Претседател на УО
Весна Иваноска
Сеавус едукативен и развоен центар (СЕДЦ), Заменик Претседател на УО
Благој Христов
Македонски Телеком
Драган Чепујноски
А1 Македонија
Горан Петревски
АССЕКО СЕЕ
Роберт Павлов
Мусала софт
Софче Јовановска
Скеил Фокус
Дамјан Манчевски
Мак-Систем
Елена Драгановска
Ин плеер
Филип Ристевски
Пиксел
Костандина Пареска Медарски
Валтек
Надзорен одбор
Надзорниот Одбор врши надзор врз законитоста, материјално–финансиското работење и правилноста на работата на Комората и за својата работа го известува Собранието на Комората.
Членови:
Миле Стоиловски
Брансис, Претседател на Надзорен одбор
Горан Митев
Едусофт
Илија Мишов
ИтЛабс
Суд на честа
Судот на честа се грижи за прашањата поврзани со добрите деловни обичаи и морал, како и за неизвршување на обврските и повредите на актите на Комората.
Членови:
Викторија Дранговска
Коде ИТ Солутион
Теди Цоневски
Неотел - Претседател на Судот на честа
Дашмир Истрефи
Хојо Тек
Извршна канцеларија
Елена Петрушевска
Програм Менаџер
Дипломиран економист на департманот по Е – бизнис na Eкономски факултет при Универитетот - „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Вработена во МАСИТ од 2011 година, а од март 2017 та година, ја извршува функцијата Програм менаџер.
Петар Лазовски
Правник
Дипломиран правник на правниот факултет на Универзитетот „ФОН” во Скопје. Со завршена Диплома за управување со Човечки Ресурси на „North Metropolitan TAFE, Перт – Австралија. Ја извршува функцијата Правник во МАСИТ од март 2020 -та година.
Софија Затараковска
Извршен Асистент

Дипломиран менаџер по бизнис логистика на Универзитетот „Гоце Делчев" Штип. Вработена во МАСИТ од 2021 година.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит