Тела
на МАСИТ
Собрание
Собранието на Комората е највисок орган и него го сочинуваат сите членови. Членовите на Комората МАСИТ за заедничките работи одлучуваат на Собрание на Комората МАСИТ кое седница одржува еднаш годишно во месец Март.
Анета Антова Пешева
Претседател на Собрание на МАСИТ
Управен одбор
Управниот Одбор на Комората е нејзин орган на управување кој за својата работа му одговара на Собранието на Комората МАСИТ. Оперативното управување, работење и донесување на одлуки во име на МАСИТ, освен оние кои се останати во надлежност на Собранието, како делегирано право ги врши Управниот Одбор избран од Собранието.
Членови:
Илија Господинов
Ендава, Претседател на УО
Весна Иваноска
Сеавус едукативен и развоен центар (СЕДЦ), Заменик Претседател на УО
Благој Христов
Македонски Телеком
Драган Чепујноски
А1 Македонија
Горан Петревски
АССЕКО СЕЕ
Роберт Павлов
Мусала софт
Софче Јовановска
Скеил Фокус
Дамјан Манчевски
Мак-Систем
Елена Драгановска
Ин плеер
Филип Ристевски
Пиксел
Костандина Пареска Медарски
Валтек
Надзорен одбор
Надзорниот Одбор врши надзор врз законитоста, материјално–финансиското работење и правилноста на работата на Комората и за својата работа го известува Собранието на Комората.
Членови:
Миле Стоиловски
Брансис, Претседател на Надзорен одбор
Горан Митев
Едусофт
Илија Мишов
ИтЛабс
Суд на честа
Судот на честа се грижи за прашањата поврзани со добрите деловни обичаи и морал, како и за неизвршување на обврските и повредите на актите на Комората.
Членови:
Викторија Дранговска
Коде ИТ Солутион
Гоце Талевски
Неотел
Дашмир Истрефи
Хојо Тек - Претседател на Судот на честа
Извршна канцеларија
Елена Петрушевска
Директор на Извршна Канцеларија
Дипломиран економист на департманот по Е – бизнис na Eкономски факултет при Универитетот - „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Вработена во МАСИТ од 2011 година, а од маj 2023 та година, ја извршува функцијата Директор на Извршна Канцеларија.
Петар Лазовски
Оперативен менаџер
Дипломиран правник на правниот факултет на Универзитетот „ФОН” во Скопје. Со завршена Диплома за управување со Човечки Ресурси на „North Metropolitan TAFE, Перт – Австралија. Ја извршуваше функцијата Правник во МАСИТ од март 2020 -та година, а од мај 2023-та е Оперативен менаџер.
Софија Савеска
Координатор на членство и комуникации

Дипломиран менаџер по бизнис логистика на Универзитетот „Гоце Делчев" Штип. Вработена во МАСИТ од 2021 година.

Воислав Илиевски
Проектен менаџер

Дипломиран правник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со повеќе од 20 години искуство во невладин сектор и работа со донаторски програми. Вработен во МАСИТ на позиција проектен менаџер од мај 2024 година.

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит