SCORE project

Проектот SCORE – Strengthening the strategic cooperation between the EU and Western Balkan region in the field of ICT Research  е специфична акција за поддршка која опфаќа потреба од добро дефинирани идни истражувачки приоритети што ќе ја зајакнат научната и истражувачката соработка помеѓу регионот на Западен Балкан и ЕУ. SCORE се осврнува конкретно на тематската област на информатички комуникациски технологии (ИКТ), што одговара на една од деветте тематски области на програмата „Соработка“ на ФП7.

Следејќи ја горенаведената потреба, целите на SCORE се:

  • Да се ​​развие стратешка агенда за ИКТ за истражување за регионот на Западен Балкан, која ќе ги дефинира приоритетите за ИКТ за истражување во регионот, по широка консултација со засегнатите засегнати страни (на пр. Национални креатори на политики за истражување и технолошки развој, актери за истражување, вклучително академски, непрофитни и приватни организации за истражување и ИКТ компании).
  • Развивање на документ за политика со „Препораки за обликување на научна соработка на ЕУ со регионот на Западен Балкан во областа на ИКТ истражувањата: 2007-2013“. Документот за политика ќе придонесе за формирање на програмата за соработка на FP7.
  • Трансфер на резултатите од истражувањето на ЕУ и технологиите во идентификуваните приоритети за ИКТ за истражување / тематски области со цел запознавање на актерите од истражувањето на Западен Балкан со тековните истражувања и современите технологии во овие области.
  • Олеснување на развојот на мрежи помеѓу актерите од истражувањето во регионот на Западен Балкан и меѓу регионот и ЕУ со цел развој на контакти, размена на идеи и спроведување на заедничка истражувачка соработка.

Конзорциумот SCORE ги претставува сите земји во регионот на Западен Балкан (Албанија, Поранешна југословенска Република Македонија, Босна и Херцеговина, Србија). Проектот е спроведен во периодот 1.02.2007 – 31.01.2009.

Повеќе информации за проектот можат да се најдат на https://cordis.europa.eu/project/id/045384 .

 

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит