ПРАШАЛНИК ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА КОМПАНИИТЕ
Вовед
Со пополнувањето на овој едноставен прашалник ќе добиете евалуација и анализа за нивото на дигитализација во вашата компанија, видот и начинот на користење на дигитални алатки кои би можеле да го подобрат и убрзаат секојдневното работење во Вашата компанија. Со одговарање на прашалникот, ќе добиете извештај со насоки во кој правец и како би требало да ги дефинирате вашите понатамошни активности поврзани со дигиталната трансформација на вашата компанија.
Општи информации за компанијата
1. Основна дејност на компанијата
2. Дали сте размислувале и дали би инвестирале во дигитална трансформација на вашата компанија, доколку ги знаете сите предности што би ги имале со дигитализацијата и автоматизацијата на процесите конкретно во вашата компанија?


3. Која е главната причина што ве мотивира да ја започнете дигиталната трансформацијаОРГАНИЗАЦИЈА, ВРАБОТЕНИ И КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА

Дигиталната трансформација овозможува оптимизација на организациските процеси, управување со процесите и вработените. На тој начин се менуваат процесите и се воведуваат нови форми на работење. Сето ова мора да се земе во предвид при донесување одлуки и во тековното работење.

4. Колку вработени има вашата компанија?5. Како управувате со човечките ресурси (на пример, годишни одмори, платни списоци или прекувремени часови)


6. Дали ги користите следниве електронски алатки за обука или дополнителна обука на вработените? Изберете ги сите применливи одговори.


7. Дали користите онлине апликации за комуникацијата помеѓу вработените и во тимовите на вработени како и за заеднички пристап до одредени датотеки


8. На кој начин ги следите односите и комуникацијата со вашите клиенти, нивните барања, потреби и слично?


9. На кој начин го регистрирате и контролирате работното време на вработените, доаѓање, одење, број на одработени саати...?


10. Доколку вашата дејност подразбира закажување на термини со клиентите, дали веќе користите некое дигитално решение?БИЗНИС ПРОЦЕСИ И ФИНАНСИИ ВО КОМПАНИЈАТА

Бизнис процес е збир на поврзани задачи што го наоѓаат својот крај во испораката на услугата или производот до крајниот потрошувач. Бизнис процесот е исто така дефиниран како збир на активности и задачи што, откако ќе завршат, ќе остварат организациска цел.

11. Каков софтвер користите за извршување на секојдневните активности:12. Дали во вашата компанија имате сопствено сметководство или користите услуги на надворешно сметководство?


13. На кој начин изготвувате ДДВ пријава?14. Дали преносот на податоци во бизнис процесите на фирмата се одвиваат по електронски пат, од продажба , прозиводство па до администрација и обратно, во ваш сопствен систем на управување во компанијата?


15. Дали користите било каква софтверска алатка за водење на проектите во вашата компанија?


16. Дали користите било каква софтверска алатка за водење на проектите во вашата компанија?


17. Дали ги правите нарачките до вашите добавувачи електронски?


18. На кој начин на крајот од годината правите попис на продуктите и инвентарот?


19. Дали во вашата компанија имате систем и хиерархија на одобрување,кружење и потврдување на одредена документација, нарачки,испораки,патни налози,плаќања и слично?


20. Како го вршите платниот промет во вашата компанија?


21. Дали имате автоматизиран увоз на банкарските изводи од е-банкарство?


22. Како ги решавате проблемите со наплата на доспеаните фактури?


23. Кои електронски услуги на јавните сервиси од државата ги користите?


МАРКЕТИНГ, Е-ТРГОВИЈА И СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

Маркетингот е активност, збир на институции и процеси за креирање, комуникација, испорака и размена на понуди кои имаат вредност за клиентите, партнерите и општо општеството.
E-трговија, позната и како електронска трговија или интернет – трговија, се однесува на купување и продажба на стоки или услуги со користење на Интернет како и електронски трансфер на пари и податоци за извршување на овие трансакции. Во денешно време како нај ефикасна и ефективна алатка за маркетинг и е-трговијата се врши преку веб-страници и апликации кои им овозможуваат на корисниците да создаваат и споделуваат содржини или да учествуваат во електронско вмрежување, со едно име така наречени социјални медиуми.

24. Дали имате електронска пошта со домеин на компанијата?25. Дали имате сопствена WEB-страница?


26. Дали имате ваша интернет продавница?


27. Дали користите некој од дигиталните алатки за масовно праќање на e-mail пораки (на пример Mailchimp или други) како еден од начините за промовирање на вашата компанија и производи


28. Дали ги користите социјалните медии како Facebook, Instagram, YouTube и други за промовирање на вашиот бизнис?


ИТ ИНФРАСТРУКТУРА И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ

Инфраструктурата на информатичката технологија широко се дефинира како збир на физички и електронски компоненти на информатичката технологија (ИТ) кои се основа на ИТ услугите и тие се: компјутерски и мрежни хардвер и разни софтверски и мрежни компоненти. Една од главните компоненти кој се јавуваат во секојдневното работење со податоци е  самата безбедноста на податоците и таа претставува збир на стандарди и технологии кои ги штитат податоците од намерно или случајно уништување, модификација или откривање.

29. Дали имате внатрешен менаџер за информатичка безбедност или ги користите услугите на други компании за вашите потреби?30. Дали имате електронска архива на вашата документација и ги чувате документите во дигитален облик?31. Дали правите редовен Backup на вашите податоци?32. Кои мерки за ИТ безбедност ги поставивте, наведете еден од понудените одговори:Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит