SEE Innovation

The project SEE Innovation – Facilitating Innovation for ICT SMEs in South Eastern Europe, is a Specific Support Action aiming to assist SMEs from candidate and third countries from the region of South Eastern Europe (SEE) to participate actively in EU-funded research in the field of Information Society Technologies.

Проектот SEE Innovation – Facilitating Innovation for ICT SMEs in South Eastern Europe, е специфична акција за поддршка со цел да им помогне на МСП од кандидати и трети земји од регионот на Југоисточна Европа (ЈИЕ) да учествуваат активно во истражувања финансирани од ЕУ во областа на технологии за информатичко општество.

Специфичните цели на ЈИЕ-иновацијата се:

  • мапирање на капацитетите и потребите на малите и средни претпријатија кои работат во ИКТ секторот во земјите од Југоисточна Европа со цел да се идентификуваат оние компании кои имаат потенцијал и силен интерес да учествуваат во активности поврзани со РТД;
  • да обезбеди обука за можностите што ги нуди ЕУ FP6 за иновативни ИКТ МСП, особено ИСТ и сродните програми;
  • да ги поддржат малите и средни претпријатија од Југоисточна Европа во формирање на конкурентна технолошка понуда (дури и како кластер на компании) да бидат привлечни за идните конзорциуми на проекти што ќе се однесуваат на повиците на ИСТ и сродните програми; и
  • да се олесни развојот на мрежи помеѓу МСП во регионот на Југоисточна Европа со цел да се разменат идеи и да се спроведе заедничка истражувачка соработка, како и помеѓу МСП и организациите на ЕУ, бидејќи ова е клучот за вклучување во заеднички проектни активности.

SEE Innovation е целосно усогласена со целите на активностите на eкономско и технолошко разузнавање на Европската комисија и придонесува за јакнење на научната и технолошката соработка помеѓу земјите членки на ЕУ, асоцираните земји-кандидатки и земјите од Западен Балкан. Седум држави од Југоисточна Европа се претставени во проектот: Албанија, Бугарија, Хрватска, ПЈРМ, Романија, Србија и Црна Гора и Турција. Времетраењето на проектот е 24 месеци во периодот 01.07.2005 – 30 јуни 2007 година.

Повеќе информации можат да се најдат на https://cordis.europa.eu/project/id/23318 .

Пријави се за нашиот newsletter

и добивај информации од Масит